Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Reprovinci B.V. en Reprovinci Internetdiensten B.V.
Gevestigd te Schoonhoven, Achterwetering 31, KVK 24427053 en KVK 24387524.

Artikel 1 - Definities

  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Reprovinci een overeenkomst sluit;
  • Schriftelijk: op papier of via de mail;

Artikel 2 - Toepasselijkheid en offerte

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reprovinci B.V. of Reprovinci Internetdiensten B.V. (hierna: Reprovinci) en op elke overeenkomst die is gesloten tussen Reprovinci en de opdrachtgever.
2.2. Het uitbrengen van een offerte door Reprovinci of soortgelijke mededeling is vrijblijvend en verbindt Reprovinci niet aan een overeenkomst met de opdrachtgever. De termijn waarbinnen de offerte al dan niet dient te worden aanvaard staat vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte moet schriftelijk aan Reprovinci gebeuren. Alle mondelinge afspraken of wijzigingen die daarna nog plaatsvinden, moeten ook schriftelijk worden bevestigd.
2.3. Als de offerte of een andere aanbieding een duidelijke vergissing in een omschrijving bevat, kan Reprovinci niet aan die offerte of aanbieding worden gehouden.
2.4. De prijs op de offerte is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. Er komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de offerte wordt aanvaard conform artikel 2, lid 2.
3.2. Reprovinci heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Reprovinci hoeft hiervoor geen voorafgaande toestemming te vragen aan de opdrachtgever.
3.3. Als is afgesproken dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Reprovinci uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de voorafgaande fase schriftelijk is goedgekeurd.
3.4. Bij het annuleren van een opdracht heeft Reprovinci het recht om al gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten moeten een redelijke vergoeding zijn voor het door Reprovinci geleden verlies en de gederfde winst. De nog niet gemaakte kosten brengt Reprovinci niet in rekening.
3.5. Indien sprake is van meerwerk of wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. De eindfactuur zal worden aangepast indien sprake is van meer- of minder werk.
3.6. Als de overeenkomst wordt geannuleerd en voortijdig wordt ontbonden, vervalt voor de opdrachtgever

Artikel 4 - Betaling

4.1. De termijn waarbinnen betaling plaats moet vinden staat vermeld op de factuur. Als er niets op de factuur staat vermeld, moet betaling binnen 30 dagen na levering plaatsvinden. Betaling moet plaatsvinden op de manier de Reprovinci aangeeft op de offerte.
4.2. Naast het bedrag genoemd in de overeenkomst kunnen ook andere kosten, die Reprovinci eventueel maakt tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, in aanmerking komen voor vergoeding.
4.3. Bij het uitblijven van de betaling mag Reprovinci, na het sturen van een aanmaning, de redelijke kosten die zij daarbij maakt (zoals het inschakelen van een incassobureau), verhalen op de opdrachtgever. Deze kosten worden dan vooraf aan de opdrachtgever bekend gemaakt en zijn beperkt door wettelijke voorwaarden.

Artikel 5 – Levering en annulering

5.1. De termijn waarbinnen Reprovinci de afgesproken diensten verricht moet hebben of producten moet hebben geleverd, wordt in overleg bepaald en heeft een indicatieve strekking. Deze termijn staat op de offerte vermeld.
5.2. Over producten die vanwege kwetsbaarheid niet verzonden kunnen worden, worden tussen Reprovinci en de opdrachtgever onderling afspraken gemaakt.
5.3. Transportkosten zijn voor rekening van Reprovinci indien in de offerte vermeld, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
5.4 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Reprovinci reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Reprovinci om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Reprovinci onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Reprovinci of door deze ingeschakelde derden.
6.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Reprovinci gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Reprovinci tot enige schadevergoeding.
6.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Reprovinci gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Reprovinci te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Reprovinci gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Reprovinci tot enige schadevergoeding en onverminderd de Reprovinci verder toekomende rechten.

Artikel 7 - Inschakelen derden

7.1. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming aan Reprovinci om derden te betrekken bij uitvoering van de overeenkomst.
7.2. Reprovinci heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met derden die in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen worden gezien als verwerkers.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Reprovinci is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten in het uiteindelijk product of in de geleverde dienst die te wijten zijn aan verkeerd geleverde gegevens door de opdrachtgever, verlies daarvan door de opdrachtgever en beschadiging welke is ontstaan na levering van het product of verkeerde bezorging door het opgeven van een verkeerd adres.
8.2. De opdrachtgever krijgt indien dit vooraf is afgesproken de mogelijkheid om een of meerdere revisie te geven op een concept. Reprovinci is niet aansprakelijk voor een fout in het eindproduct als de opdrachtgever tussentijds de mogelijkheid heeft gehad het ontwerp te controleren maar hier geen gebruik van heeft gemaakt of destijds niets heeft opgemerkt. Reprovinci houdt, indien gewenst, de opdrachtgever op de hoogte over de ontwikkelingen van het product.
8.3. Reprovinci is niet aansprakelijk door gemaakte fouten door derden ingeschakeld door de opdrachtgever zelf.
8.4. Alleen voor directe schade is Reprovinci aansprakelijk te stellen. Hier vallen de redelijke kosten onder die in direct verband staan met de opgedane schade.
8.5. Iedere aansprakelijkheid van Reprovinci voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart Reprovinci voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Reprovinci.
8.7. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Reprovinci kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
8.8. Reprovinci is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
8.9. De opdrachtgever dient Reprovinci terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Reprovinci geleden schade.
8.10. Reprovinci is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8.11. Reprovinci kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wanneer opdrachtgever geen gebruikersovereenkomst met Reprovinci heeft afgesloten.
8.12 Reprovinci maakt gebruik van derde voor het versturen van brieven en pakketten. Reprovinci is niet aansprakelijk voor het te laat bezorgen of door beschadigingen die zijn onstaan door deze derde partij.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

9.1. Reprovinci heeft van rechtswege het auteursrecht op de gemaakte ontwerpen en producten. Tenzij anders overeengekomen kunnen de ontwerpen gebruikt worden door Reprovinci voor promotie op o.a. sociale media.
9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ideeën, concepten, (proef)ontwerpen of de eindproducten van Reprovinci te bewerken, verwerken, verveelvuldigen, of anders te gebruiken, tenzij Reprovinci dat uitdrukkelijke toestaat. Hiervoor kan Reprovinci een vergoeding vragen.
9.3. Bij schending van het intellectueel eigendomsrecht heeft Reprovinci het recht daar een (schade)vergoeding voor in rekening te brengen.

Artikel 10 - CMS

10.1. Aan de Klant/Partner die een website laten maken wordt door Reprovinci een licentie verleend voor het gebruik van een CMS.
10.2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
10.3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Reprovinci.
10.4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 1 jaar, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Reprovinci op de dienst(en), product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
10.5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Reprovinci en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand voor het aflopen van het jaarcontract.
10.6. Reprovinci is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
10.7. Reprovinci is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

Artikel 11 - Buitengebruikstelling

11.1. Reprovinci heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Reprovinci niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
Reprovinci zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Reprovinci kan worden verlangd.
11.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
11.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Reprovinci gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 12 – Klachten, geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1. Mochten er klachten zijn over de geleverde werkzaamheden door Reprovinci dan moet dit zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt; in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van het product.
11.2. Partijen zullen zich eerst inspannen een klacht of geschil onderling uit te praten.
11.3. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.4. Geschillen zullen behandeld worden bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel - 13 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

13.1. Reprovinci behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel - 14 Overig

14.1. Reprovinci zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Reprovinci.
14.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Reprovinci zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.3. Reprovinci is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
14.4. Reprovinci behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Reprovinci te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding